NATIONAL ES PROJECTS:

„Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

Projekto Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0018
Projekto data: 2020/12/21 – 2022/12/21
Priemonė: Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje

Projekto vykdytojas UAB „De Futuro“ 2020 m. gruodžio 21 dieną pradėjo vykdyti projektą „Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę  Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 351.192,49 eurų, o projekto įgyvendinimui skiriama iki 175.596,24 eurų projektui skirtų finansavimo lėšų. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – užtikrinti darbuotojų kvalifikacijos lygio tobulinimą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą persiorientuoti į sparčiai kintančias apdirbamosios pramonės sektoriaus veiklas ir reikalavimus.

Projektas skirtas sveikatos technologijų, tekstilės ir reabilitacinių gaminių gamybos sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymams darbo vietoje pagal parengtas neformalias mokymo programas.

Projektu metu siekiama apmokyti 173 sveikatos technologijų, tekstilės ir reabilitacinių gaminių gamybos sektoriaus darbuotojus, todėl projektas vykdomas su 2 partneriais, kurie susiduria su analogiška darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo problema.

Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas tampa vis opesniu klausimu sveikatos technologijų, tekstilės ir reabilitacinių gaminius gaminančioms įmonėms.  Kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlos trūkumas lemia mažėjantį įmonių produktyvumą, o tai mažina šių jų konkurencingumą ne tik tarp šalies įmonių, bet ir tarp šalių kaimynių.

Efektyviausias sprendimas kvalifikuotos darbo jėgos trūkumui sumažinti  – darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, jų kompetencijų kėlimas ir mokymas. Todėl ES finansavimas padeda įmonėms sudaryti sąlygas darbuotojų mokymams pameistrystės forma ir taip jas aprūpinti konkurencingais ir kvalifikuotais žmogiškaisiais ištekliais. Pameistryste pagrįstas mokymas yra itin veiksmingas įrankis, kurio dėka įmonės galės greičiausiai ir efektyviausiai parengti reikalingus aukštesnės kvalifikacijos darbuotojus.

Projekto metu gaunama abipusė nauda – tiek įmonėms, tiek įmonių darbuotojams, taip užtikrinama, kad pameistrystė yra naudinga ne tik įmonei, bet ir darbuotojui – pameistriui. Aukštas atitikimas darbo vietai pasiekiamas dėl tiesiogiai praleisto mokymosi laiko darbo vietoje, ir dėl galimybės gauti nepertraukiamą meistro instruktavimą.

Kita vertus, šalia atitikimo darbo vietai, pameistrystė suteiks mokomiems asmenims aukštesnę kvalifikaciją. Asmenys bus mokomi pagal neformalias mokymo programas. Todėl įgyta aukštesnė kvalifikacija ir platus praktinių žinių ir gebėjimų spektras užtikrins asmenims jų konkurencingumą darbo rinkoje.

Mokiniai mokymų metu gaus kvalifikacijos tobulinimo galimybes, kels žinias, kompetenciją, įgaus naujų įgūdžių, kurie toliau bus naudingi taip pat ir ieškant naujų įsidarbinimo galimybių. Tokiu būdu esami darbuotojai bus motyvuojami, o savo darbu įmonėms savo darbu sukurs pridedamąją vertę. 

„Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

Projekto Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-03-0015
Projekto data: 2019/08/02 – 2021/08/02
Priemonė: Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje

Projekto vykdytojas UAB „De Futuro“ 2019 m. rugpjūčio 2 dieną pradėjo vykdyti projektą „Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę  Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 “Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje”.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 489.804,00 eurų, o projekto įgyvendinimui skiriama iki 274.290,24 eurų projektui skirtų finansavimo lėšų. Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – užtikrinti darbuotojų kvalifikacijos lygio kėlimą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą persiorientuoti į sparčiai kintančias apdirbamosios pramonės sektoriaus veiklas ir reikalavimus.

Projektas skirtas įmonių darbuotojų mokymams darbo vietoje, kurių metu bus keliama jų kvalifikacija. Pagrindinis dėmesys skiriamas praktiniam mokymui, kai mokiniai bus apmokomi darbo vietoje pagal neformaliojo švietimo programas, reikalingas darbdaviams ir atitinkančias jų poreikius.

Projektu metu siekiama apmokyti 205 gamybinių ir paslaugų sektoriaus įmonių darbuotojus, todėl projektas vykdomas su 10 partnerių, kurie, siekdami išlikti konkurencingais rinkoje, susiduria su kvalifikacijos kėlimo problema.

Kadangi kvalifikuotos darbo jėgos emigracija pastaraisiais metais buvo pagrindiniai iššūkiai Lietuvos darbo rinkai, projekto metu parengti skirtingų sričių aukštesnės kvalifikacijos darbuotojai, leis iš dalies patenkinti kvalifikuotos jėgos poreikį netik įmonėse, bet ir darbo rinkoje. Projekto metu sudarytos programos, atsižvelgiant į pokyčius darbo rinkoje ir pritaikyta mokyti įmonių darbuotojus darbo vietose bei turimai kvalifikacijai pagal neformalaus mokymo programas tobulinti. Rengiami mokymai bus nukreipti ne tik organizacijos tikslams, bet ir visos rinkos poreikiui tenkinti.

Projekto nauda dėl neformalių mokymų pameistrystės forma svarbi dėl naudos, kurią gauna projekto dalyviai – įmonės ir mokiniai. Įmonės gaus darbuotojus, parengtus pagal konkrečios darbo vietos reikalavimus. Įmonių dirbantieji patys dalyvaus profesiniame mokyme, nes jie geriau supranta mokymosi darbo vietoje ir nuolatinio tobulinimosi svarbą. Įmonės, kurios investuoja į naujų technologijų diegimą mokomiems darbuotojams suteiks geresnes praktines žinias. Projekto metu bus sudaromos  sąlygos  žmogui  įgyti  konkrečiai darbo vietai reikalingas kompetencijas. Mokiniai mokymų metu gaus kvalifikacijos tobulinimo galimybes, kels žinias, kompetenciją, įgaus naujų įgūdžių, kurie toliau bus naudingi taip pat ir ieškant naujų įsidarbinimo galimybių. Tokiu būdu esami darbuotojai bus motyvuojami, o savo darbu įmonėms savo darbu sukurs pridedamąją vertę.

Pabrėžtina, jog projekto metu siekiama aprūpinti verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais ir užtikrinti mokymo atitiktį esamam darbo rinkos poreikiui.

"Wellness cluster iVita Research, Development and Innovation open access infrastructure creation (iVitaLab)"

Project date: 02/10/2017-30/09/2019

Project No. 01.2.1-LVPA-K-833-02-0002

According health technology cluster iVita R&D activities we are planning to create 3 open access R&D laboratories with new equipment for new products creation and R&D activities.

MITA projektas „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra (InoLink)“

Projekto data: 2016/07 – 2020/01/20.

Projekto partneris: Lietuvos inovacijų centras.

Projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.

Projekto uždaviniai:

  • skatinti įmonių jungimąsi į klasterius bei didinti klasterių brandą;
  • plėtoti klasterių tarptautiškumą bei skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų jungimąsi į tarptautines klasterių iniciatyvas.

Projekto metu MITA organizuoja klasterių brandinimo sesijas, tikslines ekspertines konsultacijas klasterių plėtros ir augimo klausimais, renginiusi klasteriams bei informacinius renginius SVV subjektams, vykdoma informacijos sklaida per www.klaster.lt (tinklapį turinys lietuvių ir anglų kalbomis). Siekiant Lietuvos klasterių tarptautiškumo, bus organizuojami užsienio partnerių paieškos renginiai pagal sumanios specializacijos kryptis, teikiamos partnerių paieškos paslaugos, teikiamos konsultacijos dėl naujų tarptautinių narių įtraukimo į klasterius bei Lietuvos SVV įsitraukimo į užsienyje veikiančius klasterius. Bus išleistas leidinys apie Lietuvoje veikiančius klasterius investuojančius į technologijas ir MTEPI.

„Mobilių sveikatos sistemų ,skirtų asmeniui valdyti aerobinės ištvermės krūvį ir gauti e-konsultacijas, sukūrimas (HRV workout)“

Projekto Nr. J05-LVPA-K-01-0076 Projekto data: 2017/03/01-2019/02/28 Priemonė: Intelektas LT

UAB „De Futuro“ kaip projekto vykdytojas kartu su partneriu Lietuvos sporto universitetu nuo 2017 m. kovo mėn. 1 d. pradėjo vykdyti projektą „Mobilių sveikatos technologinių sistemų, skirtų asmeniui valdyti aerobinės ištvermės krūvį  ir gauti e-konsultacijas, sukūrimas (HRVworkout)“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.  J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 161 532,28 Eur, o projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama 141 011,81 Eur projektui skirtų finansavimo lėšų. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektas bus įgyvendinamas nuo 2017 m. kovo mėn. 1 d. iki 2019 m. vasario mėn. 28 d.

Projektas priskiriamas prie sumanios specializacijos „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos” krypties ir „Pažangios taikomosios technologijos asmens bei visuomenės sveikatai” prioriteto.

Projektas spręs svarbias asmeninės ir visuomenės sveikatos priežiūros problemas ir iššūkius – lėtinių neinfekcinių ligų ir nutukimo mažinimas, skatinant saugų ir efektyvų fizinį aktyvumą išmaniųjų mobilių sveikatos technologijų pagalba.

Lietuvoje dėl mažėjančio gimstamumo ir didėjančios emigracijos gyventojų skaičius 1997–2010 metais nuolat mažėjo, o šalies gyventojų struktūra kito senėjimo link – nuo 2001 m. iki 2014 m. vaikų iki 14 metų amžiaus skaičius šalyje sumažėjo 37,4 procento, o vyresnių negu 65 metų amžiaus gyventojų skaičius per tą patį laikotarpį padidėjo 13,8 procento. 2014 m. 17,4 procento visų Lietuvos gyventojų sudarė vyresni kaip 65 metų amžiaus asmenys. Dėl gyventojų populiacijos senėjimo didėjo lėtinių neinfekcinių ligų lyginamasis svoris šalies gyventojų sergamumo ir mirtingumo struktūroje ir atitinkamai didėjo šiems sveikatos sutrikimams gydyti ir ligonių slaugai reikalingų žmogiškųjų ir finansinių išteklių poreikis.

Kita svarbi problema, kad Lietuvoje visiškai nesportuoja ir nesimankština net apie 44 procentus gyventojų (ES valstybių narių vidurkis – 39 procentai). Gyventojų fizinio aktyvumo mažėjimas yra viena iš pagrindinių nutukimo priežasčių, ne išimtis ir Lietuva – pagal nutukimą reitinguojamame pasaulio šalių sąraše Lietuva užima 37 vietą.

Dar viena iškylanti problema mobilių sveikatos technologijų srityje yra ta, kad dažnai žmogus ar gydytojas/specialistas nežino ką daryti su išmaniųjų dėvimų technologijų gautais fiziologiniais duomenimis, kaip juos interpretuoti ir kokias konsultacijas suteikti.

Projekto nauda: Projekto metu bus sukurtos išmaniosios mobilios sveikatos technologijų sistemos, skirtos individualizuotai asmeniui valdyti aerobinės ištvermės krūvį biogrįžtamuoju ryšiu ir gauti e-konsultacijas. Sukurtos mobilios sistemos leis žmonėms pagal individualiai atliktus testus ir širdies ritmo variabilumo rodiklį parinkti individualius treniruočių paketus pagal įvairius fizinio aktyvumo tipus (bėgimui, važiavimui dviračiu, irklavimui, šiaurietiškam ėjimui bei dinaminei veiklai sporto klube). Duomenų surinkimui sistemoje bus naudojamos įvairių gamintojų išmaniosios dėvimos technologijos (Polar, Zephyr it kt. gamintojų įranga), kurios leidžia išmatuoti širdies ritmo variabilumą bei kitus fiziologinius parametrus. Taipogi, bus sukurtas programinis ciklinės apkrovos įrenginio modelis testavimams ir krūvio intensyvumui koreguoti. Sukurtų individualių treniruočių valdymo modelių ir įrangos dėka žmogui bus pateikiamos tinkamiausios asmeninės e-konsultacijos, kurios leis pagerinti sveikatos būklę, rezultatų efektyvumą bei užtikrins sveikatos saugumą.

Projekto rezultatai leis sumažinti didžiausią probleminę sritį sveikatos srityje – mažins lėtinių neinfekcinių ligų susirgimo riziką.

"iVita awareness and network development (InterGates)"

Project date: 01/02/2017-31/01/2019

Project No. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0001

Project aim was to attract new members, prepare health technology strategy for members, to organise trainings, seminars, international conference „Active aging“.

"Smart wearable sensors system for human health monitoring (iMon)"

Project No. VP2-1.3-ŪM-02-K-04-055
Project date: 01/10/2013-30/09/2015

UAB “De Futuro” as a partner, together with UAB “Baltec CNC Technologies” and AB “Audimas” has just completed the implementation of an innovative project “Smart wearable sensors system for human health monitoring (iMon)”. Its implementation was intended for the financing of EUR 235 378.82 from the European Regional Development Fund under the Economic Growth Action Programme priority “Economic competitiveness and economic growth of the research and technological development” by the measure “Intellect LT”.
The project goal was to create smart wearable bio – sensors system for heart rate, respiratory and temperature monitoring.
The system includes three components – wearable sensor network module, user device interface module and health management server module, which provides vital user profile monitoring, information about the user’s condition, treatment methods and real – time exchange of information within the system.
Competences used in the project:

bio-sensors (measuring of heart rate, respiratory and skin temperature);
smart textile (smart textile chest belt and fitness shirts prototype with integrated bio – sensors);
testing and validation of prototype with sport specialists.

Šis projektas susijęs su visame pasaulyje aktualia nesveikos gyvensenos ir elgsenos problema, kuri tampa grėsme bendrai populiacijai. Nesveikas gyvenimo būdas gali sukelti įvairias ligas bei sveikatos rizikas. Dėvimi išmanieji prietaisai turi potencialą pakeisti sveikatos ekosistemą, labiau kontroliuojant pacientą ir daugiausia dėmesio skiriant ne jo gydymui, o prevencijai. Projekto metu buvo sukurta naujos kartos dėvima technologija, kuri realiu laiku leidžia stebėti ne tik širdies ritmą, bet ir matuoti temperatūrą bei kvėpavimą. Nauja technologija skatins ir darys įtaką vartotojo sveikos gyvensenos pokyčiams. iMON sistema orientuojama į vartotojo poreikius, susijusius su sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymu. Dėmesys skiriamas ne asmens gydymui, o jo prevencijai ir sveikos gyvensenos palaikymui, siekiant išvengti ligų  ir esamos būklės pablogėjimo.
Sistema apima tris automatizuotus komponentus – dėvimas jutiklių tinklo modulis, vartotojo įrenginių sąsajos modulis ir sveikatingumo valdymo serverio modulis, kurie užtikrina gyvybiškai svarbių vartotojo parametrų stebėseną, informavimą apie vartotojo būklę, apdorojimo metodų taikymą ir realiu laiku keitimosi informacija sistemos viduje.
Dauguma savistebėsenos prietaisų, esančių rinkoje, apsiriboja vieno ar dviejų parametrų stebėsena – tai pavienių sprendimų produktai su ribotomis funkcijomis. Ypač tai pasakytina apie sportui skirtus prietaisus arba medicinos prietaisus, skirtus stebėti tam tikro gyvybinio signalo pokyčius. iMON sistemos jutiklių tinklas apima daug rūšių jutiklių tipų: akselerometro, temperatūros, kvėpavimo ir EKG jutikliai. Jutikliai leidžia surinkti fiziologinius parametrus ir fizinį aktyvumą (kūno kinematika).
Sistema yra kokybiškai nauja savo funkcinėmis galimybėmis ir pritaikomumu dėvimų technologijų rinkoje, tai sukuria naują pridėtinę vertę ir tvirtą pagrindą produkto tolimesniam vystymui bei komercializavimui.

"Improving competitiveness and development of wellness cluster iVita (Phase II)"

Project No. VP2-1.4-ŪM-01-K-02-005

Since May 2014 JSC till September 2015 “De Futuro” implemented project funded by EU Structural Funds “Improving competitiveness and development of wellness cluster iVita (Phase II)”.
The project was intended to promote wellness cluster iVita competitiveness increase and development. Cluster coordinator by implementing project conducted research which was needed for cluster development, took care of marketing to attract new members, was organising workshops and events to promote cluster members to share their knowledge, experience and skills and was seek to strengthen cluster internal and external communication skills. Cluster members created few innovative products – stress management, physical activity and social interaction involving assessment system; wellness in the workplace; system for children tachycardia identify in the early disease stage. System includes three automated components / subsystems – wearable sensor network module, user equipment interface module, and wellness management server module, which provides vital monitoring of user parameters, information about the user’s condition, treatment methods and real – time exchange of information within the system. Modular system components allow automating the management processes of health and will minimize health specialists intervention need.

"Improving competitiveness and development of wellness cluster iVita"

Project No. VP2-1.4-ŪM-01-K-01-010

Since August 2012 till April 2015 JSC “De Futuro” implemented project funded by EU Structural Funds “Improving competitiveness and development of wellness cluster iVita”.
The project was intended to promote wellness cluster iVita competitiveness increase and development. The project complies with cluster development strategy and directly relates with cluster iVita activity. The project need was result of previous cluster members cooperation.

INTERNATIONAL ES PROJECTS

EU4Health - Notified Body Increased Capacity (NoBoCap)

Funding Source: European Union
Programme: EU4Health
Reference: 101101269

Project duration: 1° of March 2023- 1° of March 2026

The main objective of the project is to increase the capacity of notified bodies (NB) quickly and sustainably.

The consortium of 11 partners:

Main applicant: ROHEALTH – The Health and Bioeconomy Cluster 

P1: SGS BELGIUM NV (Belgium)

P2: SGS IRELAND LIMITED (Ireland)

P3: TECHNOLOGICAL UNIVERSITY DUBLIN (Ireland)

P4: UNIVERSITEIT GENT (Belgium)

P5: UAB DE FUTURO/iVITA (Lithuania)

P6: HBIO (Greece)

P7: ALTFACTOR (Romania)

P8: EU4HEALTHSOLUTIONS (Belgium)

P9: MEDVIA (Belgium)

P10: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” (Romania)

Project objectives:  incorporating the main stakeholders of the industry while at the same time considering the high levels of impartiality, ensuring short- and long-term training goals for participants, evaluating present and forecasted market needs, and all this for both MDR and IVDR (in vitro diagnostic medical devices).

Respectively these initiatives project will improve technical knowledge at the NBs allowing new technologies to be adapted quickly with fewer delays in the approval process and will ensure that there is greater opportunity and visibility for a career path for staff to transit from industry to NBs, providing strong professional pathways for industry candidates to meet the entry requirements for NB’s.

This will result in industry and NB reducing time on technical and clinical assessments and NBs can stay ahead of the curve when it comes to a pipeline of human resources.

The project will have a great impact on NBs, CABs, market operators, healthcare professionals, and their patients in a sustainable and controlled manner.

#Qualify2Certify #NoBoCap #EU4Health  #HaDEA 

Erasmus+ project "Fostering the innovation in the European habitat and e-health sectors through the Public Procurement of Innovative solutions to improve the European SMEs competitiveness"(HAePPI).

Project date: 01/12/2019-31/05/2022 Project No. 2019-1-DK01-KA202-060224

The European project HAePPI aims to promote the connection between two different industrial sectors, the housing and the health sectors, to collaborate in tenders for innovative public procurement and R&D+i projects.

 

The objective of the HAePPI project is to develop an Innovative Public Procurement training tool aligned with the needs of SMEs in the housing sector that usually offer hospital equipment. Employees in the housing and health sector companies, for the most part, are unaware of the opportunities that innovative public procurement can offer them and they need an innovative and open training programme. This programme will provide an adapted curriculum that will allow professionals in both sectors (housing and health) to acquire the specific, basic and transversal skills currently required to foster innovation in their companies. The programme will also help expanding their niche market by means of this type of public purchase.

Innovative public procurement (IPP) is an administrative action to promote innovation through public procurement. It entails the acquisition by public authorities of new goods and services introduced for the first time into the market and developed by companies that opt for such a tender.

The development of the IPP is addressed by working on both the demand side, that is, the public manager bidding for innovative public procurement contracts, and the supply side, that is, companies competing in tenders helping them to participate and to submit innovative offers.

 

The HAePPI project partnership is strategically formed by 6 organisations from different countries with demonstrated experience in achieving the project objectives. The working team consists of two universities with high experience in public procurement policies: the University of Zaragoza, responsible for the management of the Observatory of Public Procurement (ObCP) and the University of Lodz in Poland. Two clusters, which directly receive the objectives of the project: the Innovative Business Association of Furniture Manufacturers and Related in the Region of Murcia (AMUEBLA) and IVITA – a health cluster of Lithuania. The Styrian Technology Park of Slovenia, experts in innovation management and, last but not least, the public entity and project coordinator, the Nordjylland Region of Denmark.

BSR Innovation Express project “Networking and knowledge exchange to increase cluster's visibility in international markets (NETWORK)”

Project date: 01/10/2013-31/12/2014

The project was intended to generate new ideas for R&D and innovation projects, to identify cluster target partners, to develop concepts and cooperation in Norway.

Pagrindinis projekto tikslas yra organizuoti tarptautinius susitikimus ir darbo grupes, skatinant dalintis pažangiomis technologijomis ir inovacijomis tarp Lietuvos ir Vokietijos SVV įmonių, siekti tinklinio bendradarbiavimo, sukurti naują tarptautinį konsorciumą ir kartu parengti paraišką naujam mokslinių tyrimų projektui.

Bendradarbiavimas suteiks galimybes pasidalinti sveikatos priežiūros technologijų, sporto ir mokslo inovacijų, e- Health  ir „know – how“ patirtimi tarp dviejų šalių – Lietuvos ir Vokietijos įmonių.

Projekto metu bus vykdomos veiklos:

  • Seminarai ir susitikimai su darbo grupėmis.
  • Tinklinis bendradarbiavimas.
  • Technologijų/žinių perdavimas.
  • Galimybių studijos ir bandymai.

BSR Innovation Express projektas „Tinklų plėtra ir žinių apsikeitimas, siekiant padidinti klasterio žinomumą tarptautinėse rinkose (TINKLAS)“

Projekto data: 2013/10/01-2014/12/31

Projektas buvo skirtas naujų MTEP projektų idėjų generavimui, tikslinio klasterio partnerių identifikavimui, koncepcijų vystymui ir bendradarbiavimui plėtoti Norvegijoje.