NACIONALINIAI ES PROJEKTAI, VYKDOMI LIETUVOJE:

„Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

Projekto Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0018
Projekto data: 2020/12/21 – 2022/12/21
Priemonė: Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje

Projekto vykdytojas UAB „De Futuro“ 2020 m. gruodžio 21 dieną pradėjo vykdyti projektą „Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę  Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 351.192,49 eurų, o projekto įgyvendinimui skiriama iki 175.596,24 eurų projektui skirtų finansavimo lėšų. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – užtikrinti darbuotojų kvalifikacijos lygio tobulinimą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą persiorientuoti į sparčiai kintančias apdirbamosios pramonės sektoriaus veiklas ir reikalavimus.

Projektas skirtas sveikatos technologijų, tekstilės ir reabilitacinių gaminių gamybos sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymams darbo vietoje pagal parengtas neformalias mokymo programas.

Projektu metu siekiama apmokyti 173 sveikatos technologijų, tekstilės ir reabilitacinių gaminių gamybos sektoriaus darbuotojus, todėl projektas vykdomas su 2 partneriais, kurie susiduria su analogiška darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo problema.

Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas tampa vis opesniu klausimu sveikatos technologijų, tekstilės ir reabilitacinių gaminius gaminančioms įmonėms.  Kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlos trūkumas lemia mažėjantį įmonių produktyvumą, o tai mažina šių jų konkurencingumą ne tik tarp šalies įmonių, bet ir tarp šalių kaimynių.

Efektyviausias sprendimas kvalifikuotos darbo jėgos trūkumui sumažinti  – darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, jų kompetencijų kėlimas ir mokymas. Todėl ES finansavimas padeda įmonėms sudaryti sąlygas darbuotojų mokymams pameistrystės forma ir taip jas aprūpinti konkurencingais ir kvalifikuotais žmogiškaisiais ištekliais. Pameistryste pagrįstas mokymas yra itin veiksmingas įrankis, kurio dėka įmonės galės greičiausiai ir efektyviausiai parengti reikalingus aukštesnės kvalifikacijos darbuotojus.

Projekto metu gaunama abipusė nauda – tiek įmonėms, tiek įmonių darbuotojams, taip užtikrinama, kad pameistrystė yra naudinga ne tik įmonei, bet ir darbuotojui – pameistriui. Aukštas atitikimas darbo vietai pasiekiamas dėl tiesiogiai praleisto mokymosi laiko darbo vietoje, ir dėl galimybės gauti nepertraukiamą meistro instruktavimą.

Kita vertus, šalia atitikimo darbo vietai, pameistrystė suteiks mokomiems asmenims aukštesnę kvalifikaciją. Asmenys bus mokomi pagal neformalias mokymo programas. Todėl įgyta aukštesnė kvalifikacija ir platus praktinių žinių ir gebėjimų spektras užtikrins asmenims jų konkurencingumą darbo rinkoje.

Mokiniai mokymų metu gaus kvalifikacijos tobulinimo galimybes, kels žinias, kompetenciją, įgaus naujų įgūdžių, kurie toliau bus naudingi taip pat ir ieškant naujų įsidarbinimo galimybių. Tokiu būdu esami darbuotojai bus motyvuojami, o savo darbu įmonėms savo darbu sukurs pridedamąją vertę. 

„Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

Projekto Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-03-0015
Projekto data: 2019/08/02 – 2021/08/02
Priemonė: Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje

Projekto vykdytojas UAB „De Futuro“ 2019 m. rugpjūčio 2 dieną pradėjo vykdyti projektą „Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę  Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje”.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 489.804,00 eurų, o projekto įgyvendinimui skiriama iki 274.290,24 eurų projektui skirtų finansavimo lėšų. Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – užtikrinti darbuotojų kvalifikacijos lygio kėlimą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą persiorientuoti į sparčiai kintančias apdirbamosios pramonės sektoriaus veiklas ir reikalavimus.

Projektas skirtas įmonių darbuotojų mokymams darbo vietoje, kurių metu bus keliama jų kvalifikacija. Pagrindinis dėmesys skiriamas praktiniam mokymui, kai mokiniai bus apmokomi darbo vietoje pagal neformaliojo švietimo programas, reikalingas darbdaviams ir atitinkančias jų poreikius.

Projektu metu siekiama apmokyti 205 gamybinių ir paslaugų sektoriaus įmonių darbuotojus, todėl projektas vykdomas su 10 partnerių, kurie, siekdami išlikti konkurencingais rinkoje, susiduria su kvalifikacijos kėlimo problema.

Kadangi kvalifikuotos darbo jėgos emigracija pastaraisiais metais buvo pagrindiniai iššūkiai Lietuvos darbo rinkai, projekto metu parengti skirtingų sričių aukštesnės kvalifikacijos darbuotojai, leis iš dalies patenkinti kvalifikuotos jėgos poreikį netik įmonėse, bet ir darbo rinkoje. Projekto metu sudarytos programos, atsižvelgiant į pokyčius darbo rinkoje ir pritaikyta mokyti įmonių darbuotojus darbo vietose bei turimai kvalifikacijai pagal neformalaus mokymo programas tobulinti. Rengiami mokymai bus nukreipti ne tik organizacijos tikslams, bet ir visos rinkos poreikiui tenkinti.

Projekto nauda dėl neformalių mokymų pameistrystės forma svarbi dėl naudos, kurią gauna projekto dalyviai – įmonės ir mokiniai. Įmonės gaus darbuotojus, parengtus pagal konkrečios darbo vietos reikalavimus. Įmonių dirbantieji patys dalyvaus profesiniame mokyme, nes jie geriau supranta mokymosi darbo vietoje ir nuolatinio tobulinimosi svarbą. Įmonės, kurios investuoja į naujų technologijų diegimą mokomiems darbuotojams suteiks geresnes praktines žinias. Projekto metu bus sudaromos  sąlygos  žmogui  įgyti  konkrečiai darbo vietai reikalingas kompetencijas. Mokiniai mokymų metu gaus kvalifikacijos tobulinimo galimybes, kels žinias, kompetenciją, įgaus naujų įgūdžių, kurie toliau bus naudingi taip pat ir ieškant naujų įsidarbinimo galimybių. Tokiu būdu esami darbuotojai bus motyvuojami, o savo darbu įmonėms savo darbu sukurs pridedamąją vertę.

Pabrėžtina, jog projekto metu siekiama aprūpinti verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais ir užtikrinti mokymo atitiktį esamam darbo rinkos poreikiui.

„Sveikatingumo klasterio "iVita" atviros prieigos MTEPI infrastruktūros sukūrimas (iVitaLab)"

Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-02-0002
Projekto data: 2017/10/02-2019/10/01
Priemonė: Inoklaster LT Nr.2

UAB „De Futuro“ kaip projekto vykdytojas kartu su klasterio nariais nuo 2017 m. spalio mėn. 2 d. pradėjo vykdyti projektą „Sveikatingumo klasterio „iVita“ atviros prieigos MTEPI infrastruktūros sukūrimas (iVitaLab)“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-833 „Inoklaster LT“.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 868.000,00 Eur, o projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama 564.200,00 Eur projektui skirtų finansavimo lėšų. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektas bus įgyvendinamas nuo 2017 m. spalio mėn. 2 d. iki 2019 m. spalio mėn. 1 d.

Projektas priskiriamas prie sumanios specializacijos „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos” krypties ir „Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui“ prioriteto.

Projekto metu sveikatingumo klasterio „iVita“ koordinatorius įrengs MTEPI veiklų atviros prieigos infrastruktūrą „iVitaLab“, įsigydamas naujų tyrimų stendų ir įrangos bendram MTEPI veiklų vykdymui. Projektas padės įgyvendinti klasterio siekį padidinti klasterio „iVita“ matomumą, narių skaičių ir įsitraukti į tarptautinius tinklus. Įgyvendinus projektą ir panaudojus projekto metu įsigytą tyrimų įrangą, bus sukurti inovatyvūs ir technologiškai patobulinti produktai prevencinio sveikatingumo ir reabilitacijos srityje.

UAB „De Futuro“ sukurdama naują MTEPI veiklų vykdymo infrastruktūrą su jai priklausančiais naujais tyrimų stendais ir įrengimais sukurs naujas unikalias mokslines ir technologines paslaugas, kur įmonės galės naudotis teikiamomis paslaugomis naujų produktų kūrimui.

Projekto metu klasterio MTEPI atviros prieigos infrastruktūros (iVitaLab) sukūrimui planuojama įsigyti:

• precizinių komponentų reabilitacijai tyrimų stendą;

• funkcinės ir išmanios tekstilės tyrimų stendą;

• 2 įrengimus: mezgimo ir pėdų skenerio pirkimas.

Projekto nauda: Dėka naujos klasterio infrastruktūros, bus sukurtos išskirtinės MTEP tyrimų paslaugos. Atlikta Lietuvoje esančių atviros prieigos centrų ir klasterių siūlomos įrangos analizė rodo, kad centrai ir klasteriai neturi reikalingos projektui tyrimų įrangos .

Projekto metu įsigyti tyrimų stendai ir įranga leis atlikti klasterio suplanuotas bendras MTEP veiklas, klasterio nariams kurti ir tobulinti produktus, skirtus asmens bei visuomenės prevencinei sveikatai ir reabilitacijai, suteiks produktams tokias naujas savybes vartotojams, kaip saugumas, sveikatos prevencija, siektinų rezultatų efektyvumas, motyvacija ir gerėjanti sveikata.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 489.804,00 eurų, o projekto įgyvendinimui skiriama iki 274.290,24 eurų projektui skirtų finansavimo lėšų. Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – užtikrinti darbuotojų kvalifikacijos lygio kėlimą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą persiorientuoti į sparčiai kintančias apdirbamosios pramonės sektoriaus veiklas ir reikalavimus.

Projektas skirtas įmonių darbuotojų mokymams darbo vietoje, kurių metu bus keliama jų kvalifikacija. Pagrindinis dėmesys skiriamas praktiniam mokymui, kai mokiniai bus apmokomi darbo vietoje pagal neformaliojo švietimo programas, reikalingas darbdaviams ir atitinkančias jų poreikius.

Projektu metu siekiama apmokyti 205 gamybinių ir paslaugų sektoriaus įmonių darbuotojus, todėl projektas vykdomas su 10 partnerių, kurie, siekdami išlikti konkurencingais rinkoje, susiduria su kvalifikacijos kėlimo problema.

Kadangi kvalifikuotos darbo jėgos emigracija pastaraisiais metais buvo pagrindiniai iššūkiai Lietuvos darbo rinkai, projekto metu parengti skirtingų sričių aukštesnės kvalifikacijos darbuotojai, leis iš dalies patenkinti kvalifikuotos jėgos poreikį netik įmonėse, bet ir darbo rinkoje. Projekto metu sudarytos programos, atsižvelgiant į pokyčius darbo rinkoje ir pritaikyta mokyti įmonių darbuotojus darbo vietose bei turimai kvalifikacijai pagal neformalaus mokymo programas tobulinti. Rengiami mokymai bus nukreipti ne tik organizacijos tikslams, bet ir visos rinkos poreikiui tenkinti.

Projekto nauda dėl neformalių mokymų pameistrystės forma svarbi dėl naudos, kurią gauna projekto dalyviai – įmonės ir mokiniai. Įmonės gaus darbuotojus, parengtus pagal konkrečios darbo vietos reikalavimus. Įmonių dirbantieji patys dalyvaus profesiniame mokyme, nes jie geriau supranta mokymosi darbo vietoje ir nuolatinio tobulinimosi svarbą. Įmonės, kurios investuoja į naujų technologijų diegimą mokomiems darbuotojams suteiks geresnes praktines žinias. Projekto metu bus sudaromos  sąlygos  žmogui  įgyti  konkrečiai darbo vietai reikalingas kompetencijas. Mokiniai mokymų metu gaus kvalifikacijos tobulinimo galimybes, kels žinias, kompetenciją, įgaus naujų įgūdžių, kurie toliau bus naudingi taip pat ir ieškant naujų įsidarbinimo galimybių. Tokiu būdu esami darbuotojai bus motyvuojami, o savo darbu įmonėms savo darbu sukurs pridedamąją vertę.

Pabrėžtina, jog projekto metu siekiama aprūpinti verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais ir užtikrinti mokymo atitiktį esamam darbo rinkos poreikiui.

MITA projektas „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra (InoLink)“

Projekto data: 2016/07 – 2020/01/20.

Projekto partneris: Lietuvos inovacijų centras.

Projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.

Projekto uždaviniai:

  • skatinti įmonių jungimąsi į klasterius bei didinti klasterių brandą;
  • plėtoti klasterių tarptautiškumą bei skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų jungimąsi į tarptautines klasterių iniciatyvas.

Projekto metu MITA organizuoja klasterių brandinimo sesijas, tikslines ekspertines konsultacijas klasterių plėtros ir augimo klausimais, renginiusi klasteriams bei informacinius renginius SVV subjektams, vykdoma informacijos sklaida per www.klaster.lt (tinklapį turinys lietuvių ir anglų kalbomis). Siekiant Lietuvos klasterių tarptautiškumo, bus organizuojami užsienio partnerių paieškos renginiai pagal sumanios specializacijos kryptis, teikiamos partnerių paieškos paslaugos, teikiamos konsultacijos dėl naujų tarptautinių narių įtraukimo į klasterius bei Lietuvos SVV įsitraukimo į užsienyje veikiančius klasterius. Bus išleistas leidinys apie Lietuvoje veikiančius klasterius investuojančius į technologijas ir MTEPI.

„Mobilių sveikatos sistemų ,skirtų asmeniui valdyti aerobinės ištvermės krūvį ir gauti e-konsultacijas, sukūrimas (HRV workout)“

Projekto Nr. J05-LVPA-K-01-0076 Projekto data: 2017/03/01-2019/02/28 Priemonė: Intelektas LT

UAB „De Futuro“ kaip projekto vykdytojas kartu su partneriu Lietuvos sporto universitetu nuo 2017 m. kovo mėn. 1 d. pradėjo vykdyti projektą „Mobilių sveikatos technologinių sistemų, skirtų asmeniui valdyti aerobinės ištvermės krūvį  ir gauti e-konsultacijas, sukūrimas (HRVworkout)“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.  J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 161 532,28 Eur, o projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama 141 011,81 Eur projektui skirtų finansavimo lėšų. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektas bus įgyvendinamas nuo 2017 m. kovo mėn. 1 d. iki 2019 m. vasario mėn. 28 d.

Projektas priskiriamas prie sumanios specializacijos „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos” krypties ir „Pažangios taikomosios technologijos asmens bei visuomenės sveikatai” prioriteto.

Projektas spręs svarbias asmeninės ir visuomenės sveikatos priežiūros problemas ir iššūkius – lėtinių neinfekcinių ligų ir nutukimo mažinimas, skatinant saugų ir efektyvų fizinį aktyvumą išmaniųjų mobilių sveikatos technologijų pagalba.

Lietuvoje dėl mažėjančio gimstamumo ir didėjančios emigracijos gyventojų skaičius 1997–2010 metais nuolat mažėjo, o šalies gyventojų struktūra kito senėjimo link – nuo 2001 m. iki 2014 m. vaikų iki 14 metų amžiaus skaičius šalyje sumažėjo 37,4 procento, o vyresnių negu 65 metų amžiaus gyventojų skaičius per tą patį laikotarpį padidėjo 13,8 procento. 2014 m. 17,4 procento visų Lietuvos gyventojų sudarė vyresni kaip 65 metų amžiaus asmenys. Dėl gyventojų populiacijos senėjimo didėjo lėtinių neinfekcinių ligų lyginamasis svoris šalies gyventojų sergamumo ir mirtingumo struktūroje ir atitinkamai didėjo šiems sveikatos sutrikimams gydyti ir ligonių slaugai reikalingų žmogiškųjų ir finansinių išteklių poreikis.

Kita svarbi problema, kad Lietuvoje visiškai nesportuoja ir nesimankština net apie 44 procentus gyventojų (ES valstybių narių vidurkis – 39 procentai). Gyventojų fizinio aktyvumo mažėjimas yra viena iš pagrindinių nutukimo priežasčių, ne išimtis ir Lietuva – pagal nutukimą reitinguojamame pasaulio šalių sąraše Lietuva užima 37 vietą.

Dar viena iškylanti problema mobilių sveikatos technologijų srityje yra ta, kad dažnai žmogus ar gydytojas/specialistas nežino ką daryti su išmaniųjų dėvimų technologijų gautais fiziologiniais duomenimis, kaip juos interpretuoti ir kokias konsultacijas suteikti.

Projekto nauda: Projekto metu bus sukurtos išmaniosios mobilios sveikatos technologijų sistemos, skirtos individualizuotai asmeniui valdyti aerobinės ištvermės krūvį biogrįžtamuoju ryšiu ir gauti e-konsultacijas. Sukurtos mobilios sistemos leis žmonėms pagal individualiai atliktus testus ir širdies ritmo variabilumo rodiklį parinkti individualius treniruočių paketus pagal įvairius fizinio aktyvumo tipus (bėgimui, važiavimui dviračiu, irklavimui, šiaurietiškam ėjimui bei dinaminei veiklai sporto klube). Duomenų surinkimui sistemoje bus naudojamos įvairių gamintojų išmaniosios dėvimos technologijos (Polar, Zephyr it kt. gamintojų įranga), kurios leidžia išmatuoti širdies ritmo variabilumą bei kitus fiziologinius parametrus. Taipogi, bus sukurtas programinis ciklinės apkrovos įrenginio modelis testavimams ir krūvio intensyvumui koreguoti. Sukurtų individualių treniruočių valdymo modelių ir įrangos dėka žmogui bus pateikiamos tinkamiausios asmeninės e-konsultacijos, kurios leis pagerinti sveikatos būklę, rezultatų efektyvumą bei užtikrins sveikatos saugumą.

Projekto rezultatai leis sumažinti didžiausią probleminę sritį sveikatos srityje – mažins lėtinių neinfekcinių ligų susirgimo riziką.

„iVita žinomumo ir tinklų plėtra (InterGates)“

Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0001 Projekto data: 2017/02/01-2019/01/31 Priemonė: Inoklaster LT Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų

Sveikatingumo klasteris „iVita” 2017 m. vasario 1 d. pradėjo vykdyti projektą „iVita žinomumo ir tinklų plėtra (InterGates)” pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-833 „Inoklaster LT“.

 

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 83 755,86 Eur, o projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iki 41 877,93 Eur projektui skirtų finansavimo lėšų. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas – skatinti sveikatingumo klasterio „iVita” narių bendradarbiavimą, vykdant mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas.

Projekto eigoje sveikatingumo klasterio iVita koordinatorius vykdys veiklas, susijusias su naujų narių pritraukimu, žinomumo/matomumo didinimu, įsitraukimu į tarptautinius tinklus, tarpusavio bendradarbiavimo, informacijos sklaida, ryšių gerinimu, klasterio gyvybingumo bei MTEP ir inovacijų veiklų skatinimu. Projektu siekiama padidinti klasterio iVita matomumą, narių skaičių, įsitraukti į tarptautinius tinklus bei kartu vykdyti MTEP veiklas.

Įgyvedinus projektą klasteris siekia tokių rezultatų, kaip narių skaičiaus padidėjimas, įsitraukimas į tarptautinį tinklą bei kartu su nariais sukurtos 3 naujų gaminių ar paslaugų koncepcijos. Siekiant pastarojo rezultato klasteris 3-jų metų laikotarpyje planuoja sukurti arba technologiškai patobulinti 3 produktų grupes:
1. Mobilių sveikatos technologijų ir prevenciniai sveikatos stebėsenos produktai;
2. Sveikatingumo programos ir saugos priemonės darbui;
3. Reabilitacijos technologijų produktai ir priemonės.

 

„Intelektualių dėvimų jutiklių sistema žmogaus sveikatingumo stebėsenai (iMON)“

Projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-04-055 Projekto data: 2013/10/01-2015/09/30 Priemonė: Intelektas LT Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų

UAB „De Futuro“ kaip parneris, kartu su UAB„ Baltec CNC Technologies“ projekto vykdytoju ir partneriu AB „Audimas“ užbaigė įgyvendinti inovacinį projektą „Intelektualių dėvimų jutiklių sistema žmogaus sveikatingumo stebėsenai (iMON)“. Jam įgyvendinti buvo skirtas 235 378,82 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT“.
Šis projektas susijęs su visame pasaulyje aktualia nesveikos gyvensenos ir elgsenos problema, kuri tampa grėsme bendrai populiacijai. Nesveikas gyvenimo būdas gali sukelti įvairias ligas bei sveikatos rizikas. Dėvimi išmanieji prietaisai turi potencialą pakeisti sveikatos ekosistemą, labiau kontroliuojant pacientą ir daugiausia dėmesio skiriant ne jo gydymui, o prevencijai. Projekto metu buvo sukurta naujos kartos dėvima technologija, kuri realiu laiku leidžia stebėti ne tik širdies ritmą, bet ir matuoti temperatūrą bei kvėpavimą. Nauja technologija skatins ir darys įtaką vartotojo sveikos gyvensenos pokyčiams. iMON sistema orientuojama į vartotojo poreikius, susijusius su sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymu. Dėmesys skiriamas ne asmens gydymui, o jo prevencijai ir sveikos gyvensenos palaikymui, siekiant išvengti ligų  ir esamos būklės pablogėjimo.
Sistema apima tris automatizuotus komponentus – dėvimas jutiklių tinklo modulis, vartotojo įrenginių sąsajos modulis ir sveikatingumo valdymo serverio modulis, kurie užtikrina gyvybiškai svarbių vartotojo parametrų stebėseną, informavimą apie vartotojo būklę, apdorojimo metodų taikymą ir realiu laiku keitimosi informacija sistemos viduje.
Dauguma savistebėsenos prietaisų, esančių rinkoje, apsiriboja vieno ar dviejų parametrų stebėsena – tai pavienių sprendimų produktai su ribotomis funkcijomis. Ypač tai pasakytina apie sportui skirtus prietaisus arba medicinos prietaisus, skirtus stebėti tam tikro gyvybinio signalo pokyčius. iMON sistemos jutiklių tinklas apima daug rūšių jutiklių tipų: akselerometro, temperatūros, kvėpavimo ir EKG jutikliai. Jutikliai leidžia surinkti fiziologinius parametrus ir fizinį aktyvumą (kūno kinematika).
Sistema yra kokybiškai nauja savo funkcinėmis galimybėmis ir pritaikomumu dėvimų technologijų rinkoje, tai sukuria naują pridėtinę vertę ir tvirtą pagrindą produkto tolimesniam vystymui bei komercializavimui.

„Sveikatingumo klasterio iVita konkurencingumo didinimas bei plėtra (II etapas)“

Projekto Nr. VP2-1.4-ŪM-01-K-02-005 Priemonė: VP2-1.4-ŪM-01-K Inoklaster LT Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų

Nuo 2014 m. gegužės mėn. iki 2015 m. rugsėjo mėn. UAB „De Futuro“ įgyvendino iš ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą  „Sveikatingumo klasterio iVita konkurencingumo didinimas bei plėtra (IIetapas)“.
Projektas buvo skirtas sveikatingumo klasterio iVita konkurencingumo didinimui bei plėtros skatinimui. UAB „De Futuro“, vykdydama projektą, atliko tyrimus, kurių reikia klasterio plėtojimui, klasterio rinkodaros, skirtos naujiems klasterio nariams pritraukti, organizavo seminarus, renginius siekdama skatinti klasterio narius keistis žiniomis, patirtimi ir įgūdžiais, stiprinti klasterio vidinius ir išorinius bendradarbiavimo įgūdžius. Klasterio nariai sukurė keletą inovatyvių produktų – streso valdymą, fizinį aktyvumą ir socialinės sąveikos vertinimą apimančią sistemą; sveikatingumo darbovietėje ir už jos ribų skatinimo sistemą; sistemą, skirtą vaikų trachikardijai identifikuoti ankstyvoje ligos pasireiškimo fazėje.

 

„Sveikatingumo klasterio iVita konkurencingumo didinimas bei plėtra“

Projekto Nr. VP2-1.4-ŪM-01-K-01-010
Priemonė: VP2-1.4-ŪM-01-K Inoklaster LT
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų

Nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. iki 2015 m. balandžio mėn. UAB „De Futuro“ įgyvendino iš ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Sveikatingumo klasterio iVita konkurencingumo didinimas bei plėtra”.
Projektas buvo skirtas sveikatingumo klasterio iVita konkurencingumo didinimui bei plėtros skatinimui. Projekto poreikį sąlygojo klasterio narių ankstesnio bendradarbiavimo veikla.

Projekto uždaviniai:
1. Suformuoti žinių bazę, reikalingą klasterio veiklos plėtojimui;
2. Padidinti klasterio narių skaičių;
3. Padidinti plėtros gebėjimus bei vidinius/išorinius bendradarbiavimo ryšius.

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI:

NoBoCap - Notified Body Increased Capacity

Finansuoja: Europos Sąjunga
Programa: EU4Health
Projekto Nr.: 101101269

Notifikuotųjų įstaigų (NB) pajėgumų padidinimas

Projekto pavadinimas: NoBoCap – Notified Body Increased Capacity

Projekto trukmė:  2023-03-01- 2026-03-01

Pagrindinis projekto tikslas – greitai ir tvariai padidinti notifikuotųjų įstaigų (NB) pajėgumus.

Projektas inicijuotas ir parengtas: ROHEALTH – The Health and Bioeconomy Cluster 

Projekte dalyvauja 11 partnerių iš  Rumunijos, Belgijos, Airijos, Lietuvos, Graikijos:

P1: SGS BELGIUM NV (Belgium)

P2: SGS IRELAND LIMITED (Ireland)

P3: TECHNOLOGICAL UNIVERSITY DUBLIN (Ireland)

P4: UNIVERSITEIT GENT (Belgium)

P5: UAB DE FUTURO/iVITA (Lithuania)

P6: HBIO (Greece)

P7: ALTFACTOR (Romania)

P8: EU4HEALTHSOLUTIONS (Belgium)

P9: MEDVIA (Belgium)

P10: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” (Romania)

Projekto tikslai: padidinti notifikuotųjų įstaigų pajėgumus, įtraukiant pagrindines pramonės suinteresuotąsias šalis, įgyvendinant numatytus trumpalaikius ir ilgalaikius dalyvių mokymus, įvertinant esamus ir prognozuojamus rinkos poreikius bei užtikrinant aukštą nešališkumo lygį, atliekant tiek medicinos prietaisų, tiek in vitro diagnostikos medicinos prietaisų atitikties vertinimo procedūras. 

Atitinkamai dėl šių iniciatyvų bus pagilintos notifikuotųjų įstaigų techninės žinios, leisiančios greitai pritaikyti naujas technologijas ir, to pasėkoje, greičiau atlikti sertifikavimo procesus.

Įgyvendinant projektą bus suteiktas tvirtas profesinis pasirengimas ir žinios darbuotojams iš pramonės sektoriaus, kad jie atitiktų notifikuotų įstaigų keliamus reikalavimus, taip sukuriant darbuotojams didesnes karjeros galimybes pakeisti darbo pobūdį.

Projekto metu įgyvendinti įsipareigojimai padės pramonės suinteresuotosioms šalims ir notifikuotosioms įstaigoms sutrumpinti techniniams ir klinikiniams vertinimams skirtą laiką, be to, notifikuota įstaiga galės lengviau rasti kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių.

Projektas turės didelį poveikį kuriant naujas darbo vietas, identifikuojant trūkumus bei suteikiant lengvesnį paslaugų pasiekiamumą visos ekosistemos dalyviams: notifikuotoms įstaigoms, atitikties vertinimo įstaigoms (angl.CAB), rinkos dalyviams ir sveikatos priežiūros specialistams bei jų pacientams.

Erasmus+ projektas „Fostering the innovation in the European habitat and e-health sectors through the Public Procurement of Innovative solutions to improve the European SMEs competitiveness(HAePPI)"

Projekto data: 2019/12/01-2022/05/31

Europos projektu HAePPI siekiama skatinti dviejų skirtingų pramonės sektorių – būsto ir sveikatos sektorių – ryšį, bendradarbiauti konkursuose dėl inovatyviųjų sprendimų viešųjų pirkimų ir MTEPI projektų.

HAEPPI projekto tikslas – sukurti inovatyviųjų sprendimų viešųjų pirkimų mokymo priemonę, atitinkančią MVĮ poreikius būsto sektoriuje, kur paprastai siūlo ligoninių įrangą. Būsto ir sveikatos sektoriaus įmonių darbuotojai dažniausiai nežino apie galimybes, kurias jiems gali pasiūlyti inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai, ir, kad jiems reikia novatoriškos ir atviros mokymo programos. Šioje programoje bus pateikta pritaikyta mokymo programa, kuri leis abiejų sektorių (būsto ir sveikatos) specialistams įgyti konkrečių, pagrindinių ir universalių įgūdžių, kurių šiuo metu reikia inovacijoms savo įmonėse skatinti. Programa taip pat padės plėsti savo nišinę rinką, pasitelkdama tokio pobūdžio viešąjį pirkimą.

HAePPI projektų partnerystę strategiškai sudaro 6 organizacijos iš įvairių šalių, turinčios įrodytą patirtį siekiant projekto tikslų. Darbo grupę sudaro du universitetai, turintys didelę patirtį viešųjų pirkimų politikos srityje: Saragosos universitetas, atsakingas už Viešųjų pirkimų observatorijos (ObCP) valdymą ir Lenkijos Lodzės universitetas. Du klasteriai, kuriems aktūalūs projekto tikslai: Inovatyvi baldų gamintojų ir susijusių baldų verslo asociacija Mursijos regione (AMUEBLA) ir iVITA – Lietuvos sveikatos skalsteris. Bei Slovėnijos Štirijos technologijų parkas, kuris yra inovacijų valdymo ekspertas ir, galiausiai, viešasis subjektas ir projekto koordinatorius, Danijos Nordjylland regionas.

BSR Innovation Express projektas „Tarptautinių tinklų vartai į Vokietiją (InterGatesDE)" / „International network gates to Germany (InterGatesDE)"

Projekto data: 2017/04/01-2018/09/30

Sveikatingumo klasterio „iVita“ koordinatorius „UAB „De Futuro” 2017 m. balandžio mėn. 3 d. pradėjo įgyvendinti projektą „Tarptautinių tinklų vartai į Vokietiją“ (InterGatesDE) pagal Baltijos jūros regiono projekto „BSR Stars“ priemonę „Inovacijų ekspresas“. Šio projekto metu bendradarbiavimas vyks tarp sveikatingumo klasterio „iVita“ narių ir MVĮ tinko „InoSpeed” iš Vokietijos.

Pagrindinis projekto tikslas yra organizuoti tarptautinius susitikimus ir darbo grupes, skatinant dalintis pažangiomis technologijomis ir inovacijomis tarp Lietuvos ir Vokietijos SVV įmonių, siekti tinklinio bendradarbiavimo, sukurti naują tarptautinį konsorciumą ir kartu parengti paraišką naujam mokslinių tyrimų projektui.

Bendradarbiavimas suteiks galimybes pasidalinti sveikatos priežiūros technologijų, sporto ir mokslo inovacijų, e- Health  ir „know – how“ patirtimi tarp dviejų šalių – Lietuvos ir Vokietijos įmonių.

Projekto metu bus vykdomos veiklos:

  • Seminarai ir susitikimai su darbo grupėmis.
  • Tinklinis bendradarbiavimas.
  • Technologijų/žinių perdavimas.
  • Galimybių studijos ir bandymai.

BSR Innovation Express projektas „Tinklų plėtra ir žinių apsikeitimas, siekiant padidinti klasterio žinomumą tarptautinėse rinkose (TINKLAS)“

Projekto data: 2013/10/01-2014/12/31

Projektas buvo skirtas naujų MTEP projektų idėjų generavimui, tikslinio klasterio partnerių identifikavimui, koncepcijų vystymui ir bendradarbiavimui plėtoti Norvegijoje.